1. Herroepingsrecht
     
    1. De klant-consument die een bestelling plaatst via de webshop heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt, of in het geval van een levering van verschillende onderdelen, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant via een ondubbelzinnige verklaring per aangetekende post of per e-mail gericht aan bovenvermeld adres DEPREZ op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de verklaring te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die tot op dat moment gedaan zijn terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door DEPREZ geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat DEPREZ op de hoogte is gesteld van de verklaring. In ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. DEPREZ heeft echter het recht te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of tot de klant heeft aangetoond dat de goederen werden teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de klant de verklaring tot herroeping heeft verstuurd terug te zenden of te overhandigen op bovenstaand adres. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen worden betaald door de klant. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Dit herroepingsrecht geldt niet voor volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, voor goederen met een beperkte houdbaarheidsdatum (waaronder maar niet beperkt tot koffiebonen en gemalen koffie, thee en andere voedingswaren) waarvan de verpakking werd geopend. De herroeping kan gebeuren volgens het volgende model, te versturen per aangetekende zending of per e-mail aan het adres DEPREZ: “Ik deel U hierbij mee dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (X), besteld op (X), ontvangen op (X), met bestelling nummer (X) herroep.” Gevolgd door de naam, het adres en de handtekening van de klant en de datum.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×