1. Betaling
  1. Alle overeenkomsten worden geacht gesloten te zijn op de zetel van DEPREZ waar eveneens alle facturen betaalbaar zijn.
  2. DEPREZ kan haar klanten voorschotten vragen.
  3. DEPREZ behoudt zich het recht voor ten aanzien van de professionele klanten de prijzen aan te passen aan substantiële toename van haar vaste en/of variabele kosten (o.a. de kost van grondstoffen, brandstof, arbeid e.d.m.).
  4. Behoudens afwijkende regeling conform art. 1.3., dienen alle facturen betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur. Voorschotfacturen dienen binnen de week na ontvangst van de factuur betaald te zijn.
  5. Niet-tijdige betaling maakt alle vorderingen van DEPREZ ten opzichte van de klant, zelfs indien die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar zonder verdere ingebrekestelling en geeft DEPREZ, van rechtswege zonder enige aanmaning, recht op intresten a rato van 1 % per maand vanaf de vervaldag en een forfaitaire schadevergoeding van 12 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR en dit onverminderd het recht van DEPREZ om meerdere schade te bewijzen en er vergoeding voor te eisen en het recht van DEPREZ om de overeenkomst te beëindigen. Bij niet-nakoming door DEPREZ is de klant gerechtigd op een gelijkaardige vergoeding.
  6. De klant blijft in alle gevallen hoofdelijk en voor alle sommen aansprakelijk voor de betaling van de facturen van DEPREZ, ook indien DEPREZ aanvaard heeft de facturen op te maken op naam van derden.
  7. Niet-tijdige betaling van de volledige openstaande vorderingen geeft DEPREZ, onverminderd de toepassing van artikel 7, het recht om elke levering van goederen of diensten op te schorten, ongeacht of de opeisbare schulden betrekking hebben op de diensten of goederen waarvoor de levering wordt opgeschort.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×