Cookie- en privacybeleid

Algemeen

 

Deprez NV / Viva Sara respecteert uw privacy en wij doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.
Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
Uw transactiegegevens worden versleuteld (met behulp van SSL of een beveiligde server) over internet verstuurd zodat deze niet door andere personen gebruikt kunnen worden.

Vervolgens vindt u een overzicht en de nodige informatie met betrekking tot de verwerking en de bescherming van de door u verstrekte gegevens, alsook uw rechten met het oog op de bescherming van het individu binnen de GDPR en dit in een transparante, beknopte en begrijpbare vorm.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

 

Deprez NV

info@vivasara.be

Jagershoek 4
8570 Vichte
België

+32 (0)56 77 77 76

 

Recht op informatie

 

Bij Deprez NV / Viva Sara wordt er enkel informatie bijgehouden die verkregen wordt van de klant zelf en dient om de bestelling of levering uit te voeren. Door de opt-in geef je als klant de toestemming om uw gegevens bij te houden met het oog op toekomstige bestellingen.

 

Recht van inzage

U kunt uw gegevens ten allen tijde opvragen, samen met de informatie waar dit bijgehouden wordt en waarom.

Deze informatie wordt u gratis in elektronisch formaat verschaft binnen de maand na de aanvraag.

Bij Deprez NV / Viva Sara worden volgende gegevens bijgehouden:

 • Status bestelling
 • Datum en tijd bestelling
 • Ordernummer
 • Opmerkingen indien van toepassing
 • Facturatiegegevens
  • Naam bedrijf
  • BTW nummer
  • Naam klant
  • E-mailadres
  • Adres
 • Verzendingsgegevens
  • Naam bedrijf
  • Naam klant
  • E-mailadres
  • Adres
 • Eventueel aangeduid afhaalpunt
 • Leverwijze
 • Bestelde producten
 • Bedragen van de producten en totaalbedrag

De gegevens worden enkel bijgehouden om:

 • De huidige levering en eventueel nieuwe leveringen te kunnen uitvoeren
 • Statistieken te maken op basis van de verkochte producten en/of omzet

 

Recht op correctie 

 

U heeft ten allen tijde het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten verbeteren.

Deprez NV / Viva Sara zal binnen de maand de gegevens aanpassen en derden nl. Bpost en Mollie op de hoogte brengen van de aanpassingen en dit met het oog op een correcte toekomstige levering.

In geval van fouten in de adres-, facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan Deprez NV / Viva Sara niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de levering of de berichtgeving). U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat aan uw gebruikersprofiel is gekoppeld.

 

Recht op verwijdering

 

In een aantal specifieke gevallen kunt u als klant van wie de gegevens bijgehouden worden, vragen om ‘vergeten te worden’.

Dit wil zeggen dat al uw informatie zal gewist worden uit de gegevensbestanden van Deprez NV / Viva Sara.

Ook zal Deprez NV / Viva Sara derden op de hoogte brengen dat al uw informatie gewist moet worden uit hun bestanden indien deze verkregen werd door Deprez NV / Viva Sara.

Een verwijdering kan aangevraagd worden in volgende gevallen:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt.
 • De betrokkene trekt zijn toestemming in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • In geval van direct marketing, profiling, alsook gevallen waarbij persoonsgegevens werden verwerkt ter vervulling van een taak van algemeen belang, openbaar gezag of ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke/derde.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het moet volgens een wettelijke verplichting.
 • Het gaat over persoonsgegevens die zijn verzameld bij een kind jonger dan 13 jaar.

            Let op: deze website mag niet gebruikt worden door kinderen jonger dan 13 jaar zonder de goedkeuring van ouder of voogd.

 

Recht op beperking

 

U kunt als klant de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en dus kunnen uw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer u een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mag Deprez NV / Viva Sara enkel nog je gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.

Wanneer kunt u een verwerkingsbeperking van uw gegevens vragen?

De GDPR spreekt van 4 gevallen:

 • U betwist de juistheid van uw gegevens. In dat geval kan de verwerking van je gegevens beperkt worden voor de tijd die de verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de juistheid na te gaan;
 • Hoewel de verwerking onrechtmatig is, wilt u niet dat uw gegevens worden gewist en je eist in de plaats daarvan een beperkt gebruik van uw gegevens;
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft uw gegevens niet langer nodig maar u heeft ze zelf nog nodig om uw rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor een rechtbank;
   
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking. In dat geval kan de gegevensverwerking beperkt worden in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Indien Deprez NV / Viva Sara uw beperking zou opheffen - na het verkrijgen van een verwerkingsbeperking - zal zij u daarvan op de hoogte brengen.

 

Kennisgeving inzake correctie of verwijdering

 

Deprez NV / Viva Sara zal alle derden ttz: Bpost, mollie en eventuele andere derden op de hoogte brengen van correcties, aanpassingen en wissingen van uw gegevens, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vergt.

Let op: uw gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. We stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling 

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

 

U heeft als klant het recht om uw eigen persoonsgegevens die bijgehouden worden door Deprez NV / Viva Sara te laten overdragen aan een andere verwerker. De gegevens zullen gratis overgedragen worden binnen een tijdspanne van een maand in een gestructureerde gangbare en elektronische leesbare vorm.

Let op: dit kan enkel voor gegevens die u als klant heeft verstrekt op basis van toestemming of overeenkomst.

 

Recht van bezwaar

 

Als klant heeft u het recht om u te verzetten tegen de verwerking van je gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen (tenzij wettelijk bepaald of wanneer noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst). Bij Deprez NV / Viva Sara worden er geen gegevens verzameld met het oog op direct marketing en/of profiling.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

U heeft als klant het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft, behalve wanneer:

 • De besluitvorming nodig is om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren
 • Wettelijk is toegestaan
 • Gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming

 

Meldingsplicht bij data-lek

 

Wanneer er zich een data-lek zou voordoen bij Deprez NV / Viva Sara en een groot risico zou kunnen vormen voor uw rechten en vrijheden, zal u verwittigd worden.

 

Klachten

 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Google analytics 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Veranderingen aan het privacy beleid

 

Deze privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy statement.

 

Veiligheid van betaling

 

Wie een online bestelling plaatst op deze site en kiest voor online betaling via Visa, Master Card of Eurocard zal gevraagd worden het nummer van de kaart op te geven. De verwerking van deze transactie wordt uitgevoerd door de gecertifieerde betaalprovider Mollie die instaat voor een 100% veilige transactie. De medewerkers van Deprez NV / Viva Sara krijgen uw kredietkaart nummer niet te zien. 

 

Vragen en feedback

 

Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, contacteer ons dan via het contactformulier van deze website of via info@vivasara.be

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×